Dne 15. 4. 2020 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela občanského zákoníku a dalších souvisejících zákonů[1] (dále jen „Novela“), která nabyde účinnosti dne 1. 7. 2020.

Úplné znění Novely je dostupné zde.

 

Jaké nejzásadnější změny tato Novela přináší?
1. Opětovné zrušení předkupního práva

Až na určité zákonem stanovené výjimky bude opětovně zrušeno předkupní právo spoluvlastníka k nemovité věci.

 

2. Smluvní pokuta a jistota ve smlouvách o nájmu bytu či domu

Pronajímatel a nájemce si nově budou moci ve smlouvě o nájmu bytu či domu sjednat smluvní pokutu.

Na takové ujednání o smluvní pokutě se tak již nebude nahlížet jako na ujednání zdánlivé, ke kterému se nepřihlíží (jak je tomu současně).

Novela však zároveň zavádí limit v podobě maximální možné výše smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty (za celou dobu trvání nájmu) nebude moci spolu s případnou jistotou v souhrnu přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného.

 

3. Změny v oblasti bytového spoluvlastnictví a společenství vlastníků

Novela předně odstraňuje vybrané problémy, které se v praxi vyskytovaly. Nově již bude například výslovně umožněn vznik společenství vlastníků i s pouze jediným vlastníkem všech jednotek, zjednoduší se proces přijímání změn prohlášení vlastníka jednotek, prohlášení vlastníka jednotek již nebude obsahovat stanovy SVJ, a rovněž se výslovně zavádí možnost konat náhradní shromáždění vlastníků.

Novela dále výslovně zavádí pravidlo, že při převodu vlastnického práva k jednotce přechází spolu s jednotkou na nového vlastníka i dluhy na příspěvcích na správu a zálohách na služby, upravuje pravidla nuceného prodeje jednotky a zavádí další významné změny.

 

4. Změny v oblasti bytových družstev

Změny zavedené Novelou se dotknou i zákona o obchodních korporacích, konkrétně právní úpravy družstev.

Změny doznává například úprava založení družstva, kdy se zjednodušuje proces založení družstva na ustavující schůzi a zároveň se umožňuje založit družstvo i mimo ustavující schůzi.

Dále se zjednoduší proces přijímání vybraných změn stanov bytového družstva, zavádí se výslovné změny v možnosti úpravy běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním družstevního bytu a bytovým družstvům se umožňuje rozdělovat část zisku a jiných vlastních zdrojů mezi své členy.

 

Na uvedené změny se detailněji podíváme v navazující 4dílné sérii článků zaměřených na tuto problematiku.

Foto: Pixabay / geralt

 

[1] Konkrétně se jedná o zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.