Stala se Vám dopravní nehoda, při které jste byli Vy nebo někdo z Vašich blízkých zraněni?
Víte, na co vše máte jako poškozený nárok a kde a jak se Vašich práv domáhat?

Dopravní nehoda se zraněnímZdroj: freepik / prostooleh

S námi můžete být bez obav. Níže uvedený přehled Vám vše ozřejmí.

 

Jaké náhrady lze požadovat?

Pokud jste dopravní nehodu nezavinili, můžete požadovat řadu nároků.

Mezi základní nároky poškozených patří zejména:

Pojďme se na jednotlivé nároky podívat blíže:

 

1) Náhrada za poškození vozidla

Pokud při nezaviněné dopravní nehodě dojde k poškození Vašeho vozidla, oznamte tuto škodu pojišťovně viníka dopravní nehody. Ta si s Vámi zpravidla dohodne prohlídku vozidla jejím technikem. Účelem prohlídky je zadokumentovat a posoudit rozsah poškození vozidla.

 

Prohlídky vozidla technikem se rovněž zúčastněte, pečlivě vozidlo prozkoumejte a trvejte na tom, aby byla všechna jeho poškození zaznamenána včetně úplné fotodokumentace.

 

Totální škoda vs. oprava

Po prohlídce pojišťovna posoudí, jaké jsou náklady na opravu vozidla, případně rozhodne, že se jedná o tzv. totální škodu.

 

Totální škodou se zjednodušeně rozumí stav, kdy jsou předpokládané náklady na opravu vozidla vyšší než jeho obvyklá hodnota. V takovém případě pak pojišťovna při stanovení výše pojistného plnění počítá s obvyklou hodnotou vozidla v době škodní události, od níž dále odečte hodnotu zbytků vozidla (vraku).

 

Pokud se nejedná o případ totální škody a je možné vozidlo opravit, máte zpravidla 2 možnosti:

  1. Požadovat náhradu podle rozpočtu – ve výši předpokládaných nákladů na opravu; nebo 
  2. Vozidlo nechat opravit v autoservisu a požadovat náhradu podle faktury za opravu.

 

V případě opravy vozidla si dejte pozor, aby Vám pojišťovna nekrátila pojistné plnění s odkazem na amortizaci původních dílů, které jsou nahrazovány díly novými. Soudy již měly možnost k tomuto opakovaně uzavřít, že tento postup pojišťoven není oprávněný.

 

2) Náhrada nájemného za náhradní vozidlo

Dalším dnes již častěji uplatňovaným nárokem je náhrada nákladů vynaložených na náhradní vozidlo, které si do doby opravy Vašeho vozidla či do doby pořízení nového vozidla pronajmete.

 

Zde lze jednoznačně doporučit přijímat nabídky pouze od smluvních partnerů pojišťovny viníka dopravní nehody a případně s nimi i předem konzultovat, jaké vozidlo a po jakou dobu Vám pojišťovna proplatí.

 

3) Náhrada za způsobenou bolest – bolestné

Odškodnění bolesti (bolestné) se vztahuje na každé tělesné a také částečně na duševní strádání způsobené zraněním při dopravní nehodě.

 

Podle občanského zákoníku se toto ublížení na zdraví má odčinit peněžitou náhradou plně vyvažující vytrpěnou bolest. Jak jistě tušíte, je velmi obtížné v souladu s předchozí větou takto bolestné objektivně odškodnit. Soudní praxe proto přišla s pomůckou jménem Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku) (dále jen „Metodika“).

 

Metodika obsahuje katalog jednotlivých typů zranění, k nimž přiřazuje konkrétní počet bodů. Současně stanovuje, že hodnota bodu se rovná 1 % průměrné hrubé měsíční nominální mzdy za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl nárok, resp. vznikla bolest. Hodnota jednoho bodu v roce 2023 činí 403,53 Kč.

 

Výpočet bolestného se pak tedy provádí tak, že zjištěná zranění se obodují dle Metodiky a výsledný počet bodů se vynásobí příslušnou hodnotou bodu. Metodika dále dává prostor pro navýšení výsledného odškodnění bolestného, a to zohledněním komplikací, které léčbu Vašich zranění případně provázely.

 

Pro Vaši lepší představu, pokud poškozený při dopravní nehodě v roce 2023 utrpí lehký otřes mozku, pro který Metodika stanovuje hodnotu 20 bodů, budete mít nárok na bolestné ve výši 8.070,60 Kč.

 

4) Náhrada za způsobení trvalých následků – ztížení společenského uplatnění

Pokud dopravní nehoda u Vás zanechá trvalé následky, vzniká dále i nárok na jejich kompenzaci. Možná jste se již setkali s pojmem „ztížení společenského uplatnění“. Nejedná se o nic jiného než právě o odborné označení trvalých následků nehody.

 

Smyslem odškodnění trvalých následků (ztížení společenského uplatnění) je peněžitou náhradou vyvážit újmu na zdraví, která je trvalého rázu a má prokazatelný nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného ve společnosti a v životě vůbec.

 

Stejně jako u bolestného se i pro výpočet výše odškodnění ztížení společenského uplatnění v praxi používá Metodika.

 

Ovšem výpočet výše tohoto odškodnění je o poznání složitější, kdy stupeň závažnosti trvalého zdravotního postižení je pojat jako procentní vyjádření ztráty životních příležitostí (lepší budoucnosti) ve škále od 0 do 100 % pro jednotlivé položky v devíti oblastech společenského zapojení.

 

Výchozí rámcová částka pro náhradu za ztížení společenského uplatnění (odpovídající 100 %) v roce 2023 činí 16.141.200,- Kč (tato částka představuje 400násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy za kalendářní rok předcházející roku, v němž se ustálil zdravotní stav poškozeného, tj. kdy je možno přistoupit k vyčíslení náhrady).

 

Pro Vaši lepší představu, jestliže soudní znalec vyjádří stupeň závažnosti trvalého zdravotního postižení poškozeného ve výši 25 %, tak poškozenému (jehož zdravotní stav se ustálil v roce 2023) náleží odškodnění rovnající se 25 % z částky 16.141.200,- Kč, tedy 4.035.300,- Kč.

 

5) Náhrada za způsobení další nemajetkové újmy

Aktuální občanský zákoník (účinný od 1. ledna 2014) výslovně rozšířil nároky poškozených vedle bolestného a peněžité náhrady za ztížení společenského uplatnění („trvalé následky“) o nový pojem „další nemajetkové újmy“.

 

Je stále předmětem odborných diskuzí, které újmy poškozených by měly být přesně zahrnuty do tohoto nároku.

 

Pro Vaši představu, příkladem takovýchto újem mohou být nepohodlí při délce hospitalizace přesahující obvyklou mez pro obdobné případy, nemožnost aktivně se zúčastnit pracovní či studijní stáže, sportovního utkání nebo jiné pro poškozeného významné plánované aktivity.

 

Jak asi vnímáte, jedná se o kategorii velmi různorodou, u níž bude v konečném důsledku velmi záležet na přístupu soudní praxe k jednotlivým typovým případům.

 

6) Náhrada ztráty na výdělku, na důchodu a ušlého zisku

Pokud jste, v důsledku nezaviněné dopravní nehody skončili v dočasné pracovní neschopnosti, náleží Vám dále náhrada za ztrátu na výdělku. Osobě samostatně výdělečně činné pak náleží náhrada za ušlý zisk.

 

Východiskem pro výpočet ztráty na výdělku je rozdíl mezi Vaším průměrným výdělkem před vznikem zranění (zpravidla za předchozí kalendářní čtvrtletí před nehodou), které si vyžádalo dočasnou pracovní neschopnost, a náhradou toho, co Vám bylo vyplaceno na dávkách nemocenského pojištění.

 

Po skončení pracovní neschopnosti, případně při invaliditě, Vám může také dále náležet náhrada za ztrátu na výdělku. Tato náhrada se stanoví jako rozdíl mezi výdělkem, jakého jste dosahovali před vznikem zranění, a výdělkem dosahovaným po skončení pracovní neschopnosti s přičtením případného invalidního důchodu a s přihlédnutím k případnému dlouhodobému zvýšení Vašich potřeb a případné zvýšené námaze nebo úsilí, které byste, nebýt dopravní nehody, jinak nemuseli vynakládat na dosahování Vašeho výdělku.

 

7) Náhrada nákladů léčení, péče o osobu poškozeného nebo o jeho domácnost (náklady spojené s péčí o zdraví) – včetně ošetřovného nebo cestovného

V rámci náhrady nákladů spojených s péčí o zdraví se hradí:

  • účelně vynaložené náklady spojené se samotným léčebným procesem (např. léky, léčebné pomůcky, procedury a podobně), dále
  • výdaje na osobní péči ošetřovatelem v případě, kdy se poškozený nemůže postarat sám o sebe, a také
  • výdaje na péči o domácnost (např. obstarání nákupů, úklid a podobně).

 

8) Náhrada za poškozeným bezplatně konané práce

Občanský zákoník dále výslovně přiznává i nárok na peněžitou náhradu těm osobám, kterým poškozený poskytoval bezplatně práce v jejich domácnosti či obchodním závodu (podniku). Tato náhrada pak vzniká jak v případě, že poškozený tyto práce konal na základě zákonem uložené povinnosti, tak i v případě prací, které byly poškozeným konány na základě smlouvy.

 

Jak a kde náhrady požadovat?

Uvedené náhrady lze požadovat jak po viníkovi nehody nebo provozovateli vozidla, tak i přímo vůči jejich pojistiteli.

 

Zvládnete to sami nebo je lepší spolupracovat se specialistou?

Pomoc rozhodně nepotřebujete, pokud:

  • se vyznáte v tom, jak probíhá trestní nebo přestupkové řízení a umíte správně uplatňovat svá práva v těchto řízeních;
  • máte možnost se případně poradit se znalcem z oboru dopravy a probrat s ním zjištěné negativní závěry vyšetřování nehody;
  • víte, jaká konkrétní práva Vám náleží a jak je efektivně uplatnit; a pokud
  • víte, jak určit, že se Váš zdravotní stav již ustálil a na jakého znalce se obrátit za účelem získání správného ohodnocení Vašich zranění.

 

V ostatních případech lze jednoznačně doporučit využít možnost poradit se specialistou!

 

V naší advokátní kanceláři je naprosto běžné, že úvodní či předběžná konzultace s námi je bezplatná a nezávazná.

 

Po této konzultaci se pak budete moci sami rozhodnout, zda Vám může náš právní servis pomoci, a zda s námi budete dále spolupracovat.

 

Při rozhodování, zda pro řešení Vaší situace využijete služeb třetí osoby, však vždy pamatujte na to, že advokát je jako jediný schopen Vás zcela legálně komplexně zastoupit v celé záležitosti.

 

Chcete mít jistotu, že dostanete to, na co máte skutečně nárok? Neváhejte nás kontaktovat!

Myslíte si, že si naše služby nemůžete dovolit? Omyl!

 

Předem zpravidla nic neplatíte a naše odměna se obvykle hradí až ze získaného odškodnění.

 

Váš případ bezplatně posoudíme a v případě Vašeho zájmu převezmeme právní zastoupení a pomůžeme Vám získat odškodnění, které Vám náleží!

 

Více informací o tom, jak pracujeme v těchto případech, se dozvíte zde.