Služby

Zaměřujeme se na tato právní odvětví:

Nemovitostní právo

zajistíme právní servis týkající se dispozic s nemovitostmi

Odškodňování nemajetkové újmy

zajišťujeme právní servis za účelem získání adekvátního odškodnění nemajetkových újem (typicky z dopravních nehod a pracovních úrazů)

Právní servis pro podnikatele a obchodní společnosti

zakládáme společnosti a poskytujeme právní poradenství při různých typech obchodních transakcí, s nimiž se podnikatelé mohou potýkat

Občanské a rodinné právo

poskytujeme všeobecné právní poradenství v oblasti občanského práva, připravujeme a revidujeme občanskoprávní smlouvy, řešíme i občanskoprávní spory a zastupujeme v soudních řízeních

Pracovní právo

poskytujeme pracovněprávní poradenství, připravujeme a revidujeme pracovněprávní dokumentaci včetně manažerských smluv, smluv s vývojáři, vnitřních předpisů a organizačních řádů

Ochrana osobních údajů (GDPR)

poskytujeme poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, provádíme právní prověrky a audity souladu s právní úpravou a vypracováváme nápravná opatření a související dokumentaci

Právní služby pro SVJ a BD

pomáháme společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům s vymáháním nedoplatků, zastupováním před soudy, přípravou smluv a jejich revizemi a při řešení dalších interních právních záležitostí

Vymáhání pohledávek

efektivně vymáháme pohledávky (např. zapůjčené peníze, dlužné faktury za dodané zboží či služby, apod.) a jiné nároky klientů

Trestní právo

poskytujeme poradenství v oblasti trestního práva. Zastupujeme obviněné i poškozené ve všech stádiích trestního řízení

a další...

Ve výše uvedených oblastech nabízíme zejména tyto služby

  1. Telefonické / osobní / e-mailové právní konzultace k určité problematice
  2. Zajištění smluvní agendy – připravíme a zrevidujeme smluvní či jinou dokumentaci
  3. Příprava právních stanovisek či rozborů ke konkrétním otázkám
  4. Právní servis při odškodňování nemajetkové újmy z dopravních nehod, pracovních úrazů a pochybení lékaře – v týmu máme i specialisty s praktickými zkušenostmi z pojišťoven
  5. Provedení právní prověrky (due diligence) – provádíme právní prověrky v souvislosti s akvizicí, prodejem či koupí nemovitostí, obchodních závodů/podniků či nemovitostí za účelem identifikace potenciálních rizik
  6. Vymáhání pohledávek – zajišťujeme efektivní správu a vymáhání pohledávek
  7. Provedení úschovy peněz, listin a cenných papírů

Pomáháme poškozeným při dopravních nehodách a pracovních úrazech po celé ČR.
Pomoci můžeme i Vám!