PDF verze článku ke stažení zde.

Zdroj: freepik

V roce 2022 Policie České republiky šetřila 98.460 dopravních nehod!

Bilance je přitom následující: 22.452 osob zraněno lehce, 1.734 osob zraněno těžce a k fatálním následkům došlo u 454 osob.

Průměrně vzato tak u nás zhruba každých 5 a čtvrt minuty došlo k dopravní nehodě.

 

Nehody na našich silnicích je tedy nutné brát jako smutnou samozřejmost, která bohužel může potkat každého z nás.

Situace po dopravní nehodě bývá často stresující a nepříjemná. Proto jsme pro Vás připravili tyto praktické tipy, jak postupovat, pokud se staneme účastníkem dopravní nehody.

Se základními pravidly jsme byli všichni již několikrát v průběhu života určitě seznámeni. Nebude však na škodu, pokud si je nyní společně připomeneme.

 

Tento průvodce Vás může doprovázet i na cestách, ideálně však bez nutnosti jeho použití, netknutý v palubní přihrádce Vašeho auta.

 1. Zachovejte klid a rozvahu.
 2. Neprodleně zastavte vozidlo, vypněte motor a zapněte výstražná světla.
 3. Oblečte si reflexní vestu, umístěte výstražný trojúhelník a zabraňte dalším škodám
 4. Zjistěte stav účastníků nehody.
 5. Spolupracujte při zjišťování skutkového stavu dopravní nehody
 6. Nepijte alkohol a nepožívejte ani jiné návykové látky
 7. Postup v případě, že jste povinni oznámit dopravní nehodu policii:
 • Povinnost oznámit dopravní nehodu policii nastává v případě, že při dopravní nehodě dojde k:
  • usmrcení nebo zranění osoby;
  • hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100.000 Kč;
  • hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě (např. na služebním vozidle nebo na autě na leasing, nepřevýší-li škoda zřejmě částku 100.000 Kč) nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle;
  • poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace; a nebo
  • nemůžete-li sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

 

 • Oznámit policii rovněž musíte případy, kdy došlo k poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení (např. dopravní značky) nebo životního prostředí.

 

 • Policii však lze jednoznačně doporučit přivolat i když:
  • nejste schopni se shodnout na tom, kdo dopravní nehodu zavinil, nebo Vám druhý řidič neposkytuje součinnost;
  • viník od dopravní nehody ujel;
  • si nejste jistí výší škody – tedy zda nepřekračuje 100.000 Kč; anebo
  • účastníkem nehody je cizinec nebo se naopak Vaše nehoda stala v zahraničí.

 

 • Bude-li nezbytně nutné změnit konečné pozice vozidel, vždy nejprve řádně vyznačte konečné postavení vozidel a stopy. K provedení takové změny konečné pozice vozidel nejčastěji dochází za účelem vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích. Pokud nemáte nic jiného po ruce, lze použít například i sprej, křídu nebo písek.

Před změnou konečné pozice vozidel si však vždy pořiďte vlastní fotodokumentaci místa dopravní nehody, případně zajistěte i svědka.

 • Nezapomeňte si poznamenat veškeré údaje identifikující vozidla a účastníky dopravní nehody (řidiče, spolujezdce a svědky).

Vždy je vhodné si zapsat alespoň:

(1)  RZ/SPZ,

(2)  VIN (17místný kód vozidla),

(3)  značku a typ vozidel,

(4)  jména, příjmení, bydliště a telefonní čísla řidičů, vlastníků a/nebo provozovatelů vozidel,

(5)  údaje o pojištění – číslo zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele, platnost zelené karty, a

(6)  jména, příjmení, bydliště a telefonní čísla případných svědků.

 

 • Vyšetřujícím policistům sdělte Váš popis nehody a spolupracujte s nimi.

Pokud se nepovažujete za jednoznačného viníka nehody, nevyslovujte předčasně žádné doznání viny. Okolnosti vzniku dopravní nehody budou teprve předmětem šetření. Konkrétní postup však, pokud možno, pečlivě promyslete, případně prodiskutujte s advokátem.

 

 • Věnujte zvýšenou pozornost úřednímu záznamu (či protokolu) sepisovanému policií.

Pokud obsahuje chyby či nepřesnosti, požádejte o opravy. Podepište jej pouze v případě, že souhlasíte s jeho zněním. Nesouhlasíte-li, uveďte své vlastní vyjádření k nehodě či námitky proti postupu policie.

 

8. Postup v případě, že nejste povinni oznámit dopravní nehodu policii:

 • Pořiďte si vlastní fotodokumentaci, případně i videozáznam místa dopravní nehody. Jsou‑li přítomni svědci nehody zjistěte si jejich totožnost.

 

 • Obnovte provoz na pozemních komunikacích.

 

 

Vyplněný vzor dostupný zde: Záznam o dopravní nehodě – vyplněný vzor MDČR

 

Jak tento záznam správně vyplnit se můžete rovněž dočíst v našem článku zde.

 

 • Tento záznam musí obsahovat zejména identifikaci:

(1)  data a času dopravní nehody,

(2)  místa dopravní nehody,

(3) účastníků nehody a vozidel, a

(4) příčin, průběhu a následků nehody.

 

 • Nezapomeňte si poznamenat veškeré údaje identifikující vozidla a účastníky dopravní nehody (řidiče, spolujezdce a svědky). Co do rozsahu zapisovaných údajů doporučujeme vyjít z výčtu vhodných údajů uvedených výše.

 

 • Je zapotřebí, aby řádně vyplněný záznam podepsali všichni účastníci dopravní nehody. Záznam však podepište pouze v případě, že souhlasíte s jeho zněním. Pokud nesouhlasíte, uveďte své vlastní vyjádření k nehodě.

 

Doporučujeme rovněž vyžádat si od viníka dopravní nehody vždy písemné prohlášení o zavinění dopravní nehody.

 

 • Po sepsání společného záznamu zajistěte neprodleně jeho předání pojistiteli. V případě, že jste nezískali údaje o pojistiteli viníka nehody, doporučujeme Vám obrátit se na Informační středisko České kanceláře pojistitelů (ckp.cz).

 

9. Stane-li se Vaše vozidlo v důsledku nehody nepojízdné, zvažte využití asistenční služby.

Poškozený má nárok na náhradu nákladů asistenční služby, pomoci při řešení dopravní nehody či odtahu vozidla, které lze uplatnit proti viníku dopravní nehody a jeho pojistiteli.