Zastihla Vás nebo Vaše blízké tragická dopravní nehoda?

 

Tragická dopravní nehoda

Zdroj: freepik / jannoon028

 

Na následujících řádcích bychom Vás chtěli seznámit s Vašimi nároky v těch nejzávažnějších případech, které nás bohužel mohou v souvislosti s tragickou dopravní nehodou potkat.

Níže uvedené nároky náleží nejen pozůstalým, ale i osobám blízkým poškozenému, který byl v souvislosti s nezaviněnou dopravní nehodou usmrcen nebo mu bylo způsobeno zvlášť závažné ublížení na zdraví. Tyto osoby se v praxi obvykle souhrnně označují rovněž jako „sekundární poškození“.

Je samozřejmé, že jakékoliv náhrady či plnění nedokážou v žádném případě kompenzovat zcela nenahraditelnou ztrátu blízkého. Z praxe však máme potvrzeno, že Vám uvedené náhrady mohou pomoci překlenout složité období, kdy budete celou událostí paralyzováni nebo kdy budete pociťovat výpadek dosavadních příjmů, a určitým způsobem Vám tak i pomoci se s následky události vyrovnat.

Samotná dopravní nehoda je pro všechny její účastníky velice stresující, zvlášť pokud při ní dojde k vážnému zranění nebo úmrtí blízkého. V naší praxi se poté setkáváme se situací, kdy poškození při dopravní nehodě jsou samotnou událostí natolik otřeseni, že již nejsou schopni zorientovat se ve spletitosti této komplikované právní oblasti, především pak v tom, jak mají konkrétně dále postupovat a které nároky jim náleží. A pokud se přeci jen zorientují, stojí proti dvěma silným soupeřům – viníkovi nehody, který mnohdy svou vinu v rámci obhajoby v trestním řízení popírá, a pojišťovně viníka nehody (popř. provozovatele vozidla), která by měla poškozeným poskytnout adekvátní odškodnění, čehož nemusí být jednoduché dosáhnout.

 

Pamatujte, že v zájmu zajištění řádného vyšetření dopravní nehody a co nejefektivnějšího vyřízení pojistné události je žádoucí být v celé věci aktivní co nejdříve, pokud možno od samého počátku.

Pokud jste se ocitli v obdobné situaci a hledáte profesionální a lidský přístup k Vaší situaci, jsme tu pro Vás. Jsme připraveni Vám pomoci jak v rámci vyšetřování dopravní nehody, tak i při jednání s pojišťovnou viníka a získat pro Vás adekvátní odškodnění za Vaše duševní útrapy.

A ano, můžete si nás dovolit! Předem zpravidla nic neplatíte a případná odměna za právní služby se obvykle hradí až ze získaného odškodnění! Více informací o tom, jak klientům pomáháme v těchto případech, se dozvíte zde.

 

Jaké náhrady lze požadovat?

Pokud jste při dopravní nehodě ztratili někoho blízkého (manžela, rodiče, dítě, druha/družku nebo jinou osobu blízkou), kdo tuto dopravní nehodu nezavinil, máte v souladu s občanským zákoníkem právo domáhat se odčinění vzniklého utrpení či majetkové újmy (škody).

Mezi základní nároky sekundárních poškozených v souvislosti s tragickou dopravní nehodou patří zejména:

Nároky tragická dopravní nehoda

 

1) Odčinění duševních útrap

Smyslem odčinění duševních útrap je poskytnout Vám, jako sekundárnímu poškozenému, peněžité náhrady za psychické újmy utrpěné v důsledku zvlášť závažného ublížení na zdraví někoho blízkého nebo jeho úmrtí, které nepříznivě ovlivňují Vaši psychickou sféru.

Jedná se tedy v podstatě o peněžitou kompenzaci nepříznivých projevů ve Vaší duševní sféře či narušení Vaší duševní pohody, konkrétně pak zejména stavů smutku, nespavosti, podrážděnosti či zvýšené citlivosti a podobně.

Výše peněžité náhrady by ze zákona měla plně vyvažovat utrpení sekundárních poškozených.

Kritéria pro určení výše zadostiučinění jsou poměrně komplikovaná a opět vždy záleží na individuálních okolnostech jednotlivého případu.

 

Aby praxe v otázce přiznávání náhrady nebyla zcela svévolná, stanovily soudy určitá kritéria, která by při posuzování jednotlivých případů měla být vždy zkoumána. Těmito kritérii jsou zejména:

  • blízkost a intenzita vztahu poškozeného a osob jemu blízkých;
  • časová a místní blízkost sekundárního poškozeného k neštěstí;
  • prostředky, kterými bylo neštěstí vnímáno, resp. způsob, jak se o neštěstí sekundární poškozený dozvěděl;
  • věk zemřelého a pozůstalých;
  • případné poskytnutí jiné kompenzace; a
  • postoj škůdce k události.

 

Nejvyšší soud v rámci sjednocování rozhodovací praxe jako základní částku náhrady v případě nejbližších osob (manžel, rodiče, děti) určil dvacetinásobek průměrné mzdy za rok předcházející smrti poškozeného, aby byla zajištěna automatická valorizace těchto náhrad. Takto nastavená základní částka je pak východiskem k další úvaze soudu o výši náhrady. V současnosti je již tento závěr, a na něj navazující konkretizace pro jiné skupiny osob blízkých, vesměs respektován i v praxi jednotlivých pojistitelů.

 

Roli však i nadále hrají jednotlivé okolnosti případu, které, při jejich adekvátním zohlednění, mohou vést k navýšení této náhrady.

 

2) Náhrada nákladů pohřbu (pohřebné)

Tomu, kdo vynaložil náklady spojené s pohřbem (tedy bez ohledu na vztah této osoby k poškozenému) občanský zákoník přiznává nárok na jejich přiměřenou náhradu, a to v rozsahu těch přiměřených nákladů, které nebyly uhrazeny veřejnou dávkou získanou podle zákona o státní sociální podpoře.

V praxi půjde zejména o výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo desky, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy, případně část výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým či smuteční hostinu.

 

3) Náhrada nákladů na výživu

Občanský zákoník přiznává pozůstalým, kterým zemřelý ke dni svého úmrtí fakticky poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu, nárok na náhradu nákladů na výživu v podobě peněžité renty, popř. jednorázového odbytného (v případě, že je zde pro přiznání odbytného důležitý důvod a poškozený o to požádá).

Občanský zákoník dále za určitých podmínek rovněž umožňuje přiznat nárok na příspěvek na výživné i jiným osobám, pokud jim usmrcený poskytoval takový příspěvek i přesto, že k tomu nebyl podle zákona povinen. Například se jedná o situace, kdy ve vztahu druh-družka druh vyživuje dítě družky.

Pozůstalí (popř. jiné osoby) mají nárok na náhradu nákladů na výživu ve výši rozdílu mezi dávkami důchodového zabezpečení poskytovanými z důvodu zaopatření výživy a tím, co by poškozený podle rozumného očekávání mohl pozůstalým na tuto výživu skutečně poskytovat, pokud by k jeho usmrcení nedošlo. Konkrétně se vychází z průměrného výdělku zemřelého a zároveň ze zákona platí, že náhrada nesmí v souhrnu převýšit to, co by zemřelému náleželo jako náhrada za ztrátu na výdělku, případně na důchodu.

 

Jak a kde náhrady požadovat?

Uvedené náhrady lze požadovat jak po viníkovi nehody nebo provozovateli vozidla, tak i přímo vůči jejich pojistiteli.

 

Zvládnete to sami nebo je lepší spolupracovat se specialistou?

Pomoc rozhodně nepotřebujete, pokud:

  1. se vyznáte v tom, jak probíhá trestní nebo přestupkové řízení a umíte správně uplatňovat svá práva v těchto řízeních;
  2. máte možnost se případně poradit se znalcem z oboru dopravy a probrat s ním zjištěné negativní závěry vyšetřování nehody;
  3. víte, jaká konkrétní práva Vám náleží a jak je efektivně uplatnit; a pokud
  4. víte, jaká konkrétní kritéria mohou ve Vašem případě navýšit peněžitou náhradu na odčinění Vašich duševních útrap.

 

V ostatních případech lze jednoznačně doporučit využít možnost poradit se specialistou!

 

V naší advokátní kanceláři je naprosto běžné, že úvodní či předběžná konzultace s námi je bezplatná a nezávazná.

Po této konzultaci se pak budete moci sami rozhodnout, zda Vám může náš právní servis pomoci, a zda s námi budete dále spolupracovat.

Při rozhodování, zda pro řešení Vaší situace využijete služeb třetí osoby, však vždy pamatujte na to, že advokát je jako jediný schopen Vás zcela legálně komplexně zastoupit v celé záležitosti.

 

Chcete mít jistotu, že dostanete to, na co máte skutečně nárok? Neváhejte nás kontaktovat!

Myslíte si, že si naše služby nemůžete dovolit? Omyl!

Předem zpravidla nic neplatíte a naše odměna se obvykle hradí až ze získaného odškodnění.

Váš případ bezplatně posoudíme a v případě Vašeho zájmu převezmeme právní zastoupení a pomůžeme Vám získat odškodnění, které Vám náleží!

Více informací o tom, jak pracujeme v těchto případech, se dozvíte zde.