Pořadatelé kulturních akcí mají nově možnost v případě zrušené kulturní akce vydat zákazníkovi namísto vrácení uhrazeného vstupného poukaz na kulturní akci.

Dne 19. května 2020 nabyl účinnosti zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí (dále jen „Zákon“), který tuto možnost zavádí.

Jakých kulturních akcí se tato možnost týká?

Zákon se týká zrušených kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí (dále jen „kulturní akce“) s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020.

Jak odklad povinnosti vrátit vstupné bude v praxi fungovat?

Zákon zavádí tzv. ochrannou dobu, po kterou se pořadatelům kulturních akcí odkládá povinnost k vrácení vstupného za kulturní akci uhrazeného zákazníkem nebo třetí osobou před nabytím účinnosti Zákona (tedy před 19. květnem 2020). Tato ochranná doba počíná běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a končí dnem 31. října 2021, neskončí-li podle Zákona dříve.

Dřívější skončení ochranné doby Zákon předvídá v následujících 3 situacích:

  1. pořadatel nevydal zákazníkovi poukaz do 1 měsíce od jeho žádosti; nebo
  2. pořadatel nenabídl zákazníkovi do 6 měsíců od vydání poukazu náhradní kulturní akci s termínem konání do 31. října 2021; nebo
  3. je-li zákazníkem osoba, která je ke dni oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, osoba těhotná, osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo osoba starší 65 let nebo osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě, ochranná doba skončí, jestliže takový zákazník požádá pořadatele o vrácení vstupného.

Zákazník má v případě zrušené kulturní akce podle Zákona právo požádat pořadatele do 31. března 2021 o vydání poukazu na kulturní akci. Pořadatel pak má podle Zákona povinnost vydat zákazníkovi poukaz nejméně v hodnotě uhrazeného vstupného. Takto vydaný poukaz je platný po dobu trvání ochranné doby.

Pořadatel má povinnost na základě poukazu a po dobu trvání ochranné doby zákazníkovi nabídnout náhradní kulturní akci. Pokud by vznikl rozdíl v ceně vstupného u náhradní kulturní akce oproti původní ceně vstupného, pořadatel nesmí požadovat od zákazníka nad rámec poukazu doplacení vzniklého rozdílu.

Pokud zákazník poukaz v ochranné době nevyužije na náhradní kulturní akci nebo pokud dojde k ukončení ochranné doby z jiných důvodů uvedených výše, má zákazník právo požadovat po pořadateli vrácení uhrazených plateb. Pořadatel je pak povinen vrátit zákazníkovi na základě jeho žádosti veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

Na závěr dodáváme, že pořadatel má zároveň povinnost zákazníka o jeho právech podle Zákona jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem poučit.

 

Foto: Freepik / bedneyimages