Chcete mít jasno v tom, kdy je nutné sepsat společný záznam o dopravní nehodě a jak ho vlastně vyplnit? Tak si přečtěte tento článek!

1) Kdy je nutné záznam o dopravní nehodě sepsat?

Již od 1. 1. 2009 jsou účastníci dopravní nehody povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě.

Nejen o tom, kdy máte povinnost oznámit nehodu Policii ČR, jsme Vás již informovali v našem dřívějším článku.

Pro úplnost však zde připomeneme, že zákon o silničním provozu stanovuje povinnost oznámit dopravní nehodu Policii ČR v případě, že při dopravní nehodě dojde k:

 1. usmrcení nebo zranění osoby;
 2. hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100.000 Kč;
 3. hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě, nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle. Nejste tedy povinni přivolat policii k dopravní nehodě např. v případě, že dojde ke vzniku škody na služebním vozidle nebo na autě pořízeném na úvěr či leasing, nepřevýší-li škoda zřejmě částku 100.000 Kč.
 4. poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace;
 5. nemůžete-li sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích;
 6. poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení (např. dopravní značky) nebo životního prostředí.

Mimo uvedené případy, však lze jednoznačně doporučit policii přivolat i když:

 1. nejste schopni se shodnout na tom, kdo dopravní nehodu zavinil, nebo vám druhý řidič neposkytuje součinnost;
 2. viník od dopravní nehody ujel;
 3. si nejste jistí výší škody – tedy zda nepřekračuje 100.000 Kč;
 4. účastníkem nehody je cizinec nebo se naopak vaše nehoda stala v zahraničí.

2) Kde formulář záznamu o dopravní nehodě nalézt?

Formulář vytvořený na základě modelu Evropské federace národních asociací pojišťoven (CEA) – tzv. euroformulář – můžete získat u svého pojistitele, případně si jej můžete stáhnout i zde: Záznam o dopravní nehodě (euroformulář) (stažený formulář však nebude, narozdíl od sady od pojistitele, propisovatelný).

I přesto, že tento formulář není závazný, lze jeho použití s ohledem na jeho rozšířenost v praxi jednoznačně doporučit.

3) Jak formulář záznamu o dopravní nehodě vyplnit?

Formulář záznamu o dopravní nehodě vyplňte čitelně a dbejte na to, aby se informace řádně propsaly i do jeho kopií. Pokud nemáte k dispozici propisovací verzi, bude nutné formulář vyplnit ve vícero vyhotoveních tak, aby každý z účastníků nehody obdržel své vlastní vyhotovení a viníkovi nehody dále rovněž zůstalo jedno vyhotovení pro jeho pojistitele.

Formulář je návodně uspořádán do jednotlivých oddílů. V dalším popisu tedy budeme postupovat podle oddílů, jak jsou uvedeny ve verzi formuláře aktuálně dostupného u jednotlivých pojistitelů:

 1. Datum nehody – uveďte datum a co nejpřesnější čas dopravní nehody (např. 12. 8. 2021, 9:09)
 2. Místo – uveďte stát a co nejpřesnější místo nehody (např. ulice, č.p. domu, číslo a km silnicedálnice D1, směr Brno, 145. km/Velké Meziříčí).
 3. Zranění – uveďte, zda byl někdo při nehodě zraněn, včetně lehkého zranění. Současně však upozorňujeme, že v případě zranění některé z osob jste povinni dopravní nehodu oznámit policii.
 4. Věcná škoda – uveďte, zda došlo ke škodě na jiných vozidlech než A a B nebo předmětech. Starší verze formuláře uvedené škody nerozlišuje, nicméně i zde lze doporučit rozlišit a uvést, zda došlo ke škodě na jiných vozidlech či předmětech.
 5. Svědci – uveďte identifikační (jméno, příjmení, adresa bydliště a datum narození) a kontaktní údaje (telefon a e-mail) svědků nehody.

5a. – Policejně šetřeno?Starší verze formuláře obsahuje samostatnou kolonku týkající se toho, zda a kým byla dopravní nehoda policejně šetřena. Jak již ale víte, u těchto nehod není povinné společný záznam o dopravní nehodě sepisovat, což je pravděpodobně i důvodem, proč již novější verze formuláře tento bod neobsahují.

 

Následující body 6. – 11 a 14 vyplňte vždy za každé vozidlo samostatně!

 1. Pojistník/pojištěný– uveďte jména, příjmení, data narození, adresy bydlišť pojištěných podle dokladů o pojištění nebo pojistných smluv. Dále uveďte i kontaktní údaje (telefon a e-mail) pojištěných.
 2. Vozidlo – uveďte tovární značky, typy vozidel, registrační značky a státy registrací. Tyto údaje naleznete v Osvědčení o registraci vozidla Část I (malý technický průkaz). Došlo-li případně zároveň ke škodě na přípojném vozidle či k jeho střetu s jiným vozidlem, uveďte i údaje o přípojném vozidle. Novější verze formulářů již v tomto bodě obsahují i samostatnou část pro specifikaci přípojného vozidla.
 3. Pojistitel– uveďte názvy pojišťovny, čísla pojistných smluv, čísla dokladů o pojištění (černobílých karet), platnosti dokladů o pojištění, to vše podle dokladů o pojištění nebo pojistných smluv. Uveďte i informaci o tom, jestli má některý z účastníků dopravní nehody uzavřeno havarijní pojištění.
 4. Řidič – uveďte informace o řidičích (jména, příjmení, data narození, adresy bydlišť, telefony, e‑maily, čísla řidičských průkazů, skupiny řidičských oprávnění, údaje o jejich platnosti a o tom, kdo jej vydal). Pro získání těchto informací požádejte řidiče o předložení občanského a řidičského průkazu – účastníci dopravních nehod jsou povinni si na požádání navzájem prokázat svou totožnost.
 5. Označení bodů vzájemného střetu – označte šipkami na vyobrazených nákresech vozidel body vzájemného střetu.
 6. Viditelná poškození na vozidlech – uveďte popis poškození zúčastněných vozidel (např. poškozený přední nárazník apod.). Detaily doporučujeme zachytit fotografiemi či videem.
 7. Okolnosti nehody – křížkem označte okolnosti nehody/jednotlivé odpovídající body a nehodící pak škrtněte – např. u bodu 1 vozidlo *parkovalo/stálo. V závěru tohoto oddílu udejte počet označených položek.
 8. Nákres nehody v okamžiku střetu co nejpřesněji nakreslete průběh nehody, a to načrtnutím: (i) silnice (směru jízdních pruhů); (ii) směru jízdy vozidel (šipkami); (iii) postavení vozidel v okamžiku střetu; (iv) dopravní značky; a (v) jména ulic. Rovněž lze doplnit čísla silnic, domů či načrtnout jiné významné prvky v okolí nehody.
 9. Poznámky – uveďte vše, co je podle Vás dále důležité zmínit pro účely řešení nehody. Zde doporučujeme uvést výslovné prohlášení viny viníkem dopravní nehody. Pokud součást záznamu mají tvořit i nějaké přílohy, výslovně je zde uveďte – samotné přílohy pak rovněž doporučujeme opatřit datem a podpisy obou řidičů.
 10. Podpisy řidičů – záznam je nezbytné po jeho sepsání podepsat a neprodleně předat pojistiteli viníka dopravní nehody. Formulář však podepisujte pouze pokud s uvedeným popisem souhlasíte. Pokud se na příčinách nebo následcích neshodnete, raději lze doporučit přivolat k dopravní nehodě policii.

Pokud uvedený formulář nemáte k dispozici, je nutné sepsat záznam zcela vlastní. Takový záznam by měl obsahovat alespoň identifikaci: (i) místa a času dopravní nehody; (ii) jejích účastníků a vozidel, (iii) její příčiny, průběhu a následků. Rozhodně se však vyplatí být co nejvíce konkrétní – nejlépe uvést rozsah obdobný rozsahu euroformuláře podle bodů uvedených výše.

4) Závěrečná doporučení

Naše doporučení na závěr:

 1. Vždy ověřte, zda není povinné nebo vhodné přivolat k nehodě policii.
 2. Před zahájením sepisování záznamu nebo před odstraněním vozidel z vozovky (brání-li plynulosti silničního provozu) si pořiďte fotografie či video, z nichž bude patrné postavení vozidel v okamžiku střetu a rozsah a charakter jejich poškození.
 3. Záznam o dopravní nehodě vyplňte čitelně a co nejvíce podrobně – nevynechejte žádný bod záznamu.
 4. Zakreslete i postavení vozidel v okamžiku střetu a oblastí poškození vozidel, a to bez ohledu na Vaše kreslířské schopnosti.
 5. Trvejte na zaznamenání výslovného prohlášení viny viníkem nehody. Pokud se na příčinách nebo následcích dopravní nehody neshodnete, raději přivolejte k dopravní nehodě policii.
 6. Záznam o dopravní nehodě nezapomeňte podepsat. Formulář však podepisujte pouze pokud s uvedeným popisem souhlasíte.
 7. Každý z účastníků dopravní nehody by si měl odnést své vlastní vyhotovení záznamu o dopravní nehodě opatřené podpisy obou řidičů.