Trestní kolegium Nejvyššího soudu tento týden (21. 10. 2020) zaujalo stanovisko k trestní odpovědnosti řidiče motorového vozidla ovlivněného jinou návykovou látkou než alkoholem (u kterého je dle ustálené soudní praxe zpravidla rozhodující hranice 1 promile alkoholu v krvi v době jízdy).

Řidič se podle tohoto stanoviska nachází ve stavu vylučujícím způsobilost ve smyslu § 274 odst. 1 trestního zákoníku (ohrožení pod vlivem návykové látky), pokud řídí motorové vozidlo po užití jiné návykové látky než alkoholu, jejíž koncentrace v krevním séru dosáhne nejméně níže uvedených hodnot:

 • 10 ng/ml Delta-9-tetrahydrokanabinolu (9-THC)
 • 150 ng/ml Methamfetaminu
 • 150 ng/ml Amfetaminu
 • 150 ng/ml 3,4-Methylendioxymethamfetaminu (MDMA)
 • 150 ng/ml 3,4-Methylendioxyamfetaminu (MDA)
 • 75 ng/ml Kokainu
 • 200 ng/ml Morfinu

V těchto případech pak není podle stanoviska třeba opatřit znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, ke zjištění stupně ovlivnění řidiče návykovou látkou.

Závěr o vině takového řidiče lze proto učinit již na podkladě zjištění o výši koncentrace příslušné návykové látky obsaženého ve znaleckém posudku nebo odborném vyjádření z oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie.

 

V určitých případech bude naopak nezbytné ke zpracování znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, pro účely trestního řízení přistoupit, a to zejména tehdy, bude-li:

 • přicházet v úvahu odlišná právní kvalifikace skutku závislá na posouzení otázky příčetnosti (např. trestný čin opilství podle § 360 trestního zákoníku z důvodu řidičem zaviněné nepříčetnosti způsobené užitím návykové látky), nebo
 • třeba řešit otázku závislosti řidiče na návykových látkách v souvislosti s možností uložení ochranného opatření v podobě ochranného léčení, nebo
 • zjištěno současné užití jiné návykové látky a alkoholu a závěr, že se řidič nachází ve stavu vylučujícím způsobilost, nebude odůvodněn již zjištěnou hladinou alkoholu v jeho krvi nebo hodnotou koncentrace jiné návykové látky v jeho krevním séru, popřípadě
 • potřeba psychiatrického zkoumání řidiče odůvodněna jinými skutečnostmi (např. nestandardním chováním řidiče neodpovídajícím zjištěné menší koncentraci návykové látky apod.).

 

Text stanoviska zaujatého pod spisovou značkou Tpjn 300/2020, včetně odůvodnění dostupný zde.

Foto: Freepik / teksomolika