Poslanecká sněmovna PČR dne 27. 5. 2020 schválila očekávánou novelu zákona o kompenzačním bonusu, na základě které budou mít nárok na kompenzační bonus vedle OSVČ i někteří společníci (dvoučlenných či „rodinných“) společností s ručením omezeným.

Dnes (2. 6. 2020) byla tato novela vyhlášena ve Sbírce zákonů a zítra (3. 6. 2020) nabyde účinnosti. Finanční správa však připravila příslušné formuláře žádosti již v průběhu minulého týdne. Dostupné jsou pod odkazem zde.

Na základě tohoto článku byste měli být schopni posoudit a zjistit, zda nárok na kompenzační bonus vzniká i Vám.

PDF verze tohoto článku je dostupná zde.

 

Kdo bude mít nově na kompenzační bonus nárok?

Nově bude mít nárok na kompenzační bonus i fyzická osoba – společník společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) založená za účelem dosažení zisku, která:

(i) je společníkem s.r.o. s maximálně 2 společníky (pouze fyzickými osobami) NEBO s více společníky, pokud jsou všichni společníci členy jedné rodiny.

Za členy rodiny se přitom pro tyto účely považují příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři podle zákona o registrovaném partnerství.

Podíly společníků ve společnosti nesmí být představovány kmenovým listem.

(ii) byla společníkem dané s.r.o. již ke dni 12. března 2020;

(iii) vyjma případného zaměstnání v daném s.r.o. nevykonává činnost, v jejímž důsledku je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

Nárok na kompenzační bonus tedy nevzniká zejména osobám, které v bonusovém období pobírají odměnu za činnost: (a) na základě dohody o provedení práce (DPP) s měsíční odměnou přesahující 10.000 Kč; (b) na základě dohody o pracovní činnosti s měsíční odměnou přesahující 3.000 Kč; nebo za činnost (c) jednatele či člena statutárního orgánu společenství vlastníků (SVJ) nebo družstva, pokud taková odměna přesáhla 3.000 Kč.

Společník zaměstnaný v dotčené s.r.o. zároveň nemůže žádat o kompenzační bonus za ty dny, za které případně pobírá příspěvek na svou mzdu z programu Antivirus.

(iv) byla ke dni 12. března 2020 daňovým rezidentem ČR NEBO jiného členského státu EU nebo EHP, pokud má (resp. předpokládá, že bude mít) nejméně 90 % všech jejich příjmů za zdaňovací období roku 2020 ze zdrojů na území ČR.

Nárok na kompenzační bonus pro společníky s.r.o. naopak nevzniká těm fyzickým osobám, které jsou pouze jednateli s.r.o., a tedy nejsou současně i společníky dotčeného s.r.o.

 

Dotčená s.r.o., ve vztahu k níž je kompenzační bonus uplatněn, musí dále splňovat následující podmínky:

(i) v průběhu bonusového období se s.r.o. nedostala do úpadku nebo do likvidace;

(ii) v průběhu bonusového období se s.r.o. nestala nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty;

(iii) obrat s.r.o. za bezprostředně předcházející zdaňovací období daně z příjmů právnických osob překročil částku 180 000 Kč, NEBO se předpokládá, že její obrat za první dosud neskončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob, po jehož celou délku tato společnost vykonává činnost, překročí částku 180 000 Kč (míří na s.r.o., která vznikla v průběhu roku 2019);

(iv) ke dni 12. března 2020 byla s.r.o. daňovým rezidentem ČR NEBO jiného členského státu EU nebo EHP, pokud má většinu svých příjmů za příslušné období ze zdrojů na území ČR;

(v) činnost s.r.o. nemohla být zcela nebo zčásti vykonávána nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, zejména z důvodů:

  1. nutnosti uzavřít provozovnu s.r.o. či omezit její provoz;
  2. karantény společníka s.r.o.;
  3. péče o dítě společníka s.r.o. či překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě zaměstnance s.r.o.;
  4. omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech s.r.o.; nebo
  5. omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti s.r.o.

Zároveň je třeba upozornit, že na kompenzační bonus má společník nárok pouze jednou, bez ohledu na to, v kolika dalších s.r.o. je společníkem. Splnění výše uvedených podmínek se posuzuje pouze vůči s.r.o., kterou společník uvede v žádosti.

Kompenzační bonus dále nelze požadovat za dny, za které jste požádali nebo požádáte o bonus jako OSVČ, ani za dny, za které jste pobírali nebo budete pobírat podporu v nezaměstnanosti. Vyloučena by však neměla být možnost čerpat současně kompenzační bonus a dotaci z programu Ošetřovné pro OSVČ, či kompenzační bonus a peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

Překážkou pro získání kompenzačního bonusu, oproti původním záměrům MFČR, dále nebude skutečnost, že dotčené s.r.o. má další zaměstnance (jiné než samotné společníky s.r.o.).

S ohledem na případnou daňovou kontrolu a případný postih za neoprávněně čerpaný kompenzační bonus je žádoucí naplnění všech uvedených podmínek pečlivě posoudit. Lze zároveň doporučit, aby si každý žadatel pro tyto účely uchoval dokumenty a záznamy o tom, že uvedené podmínky splňuje, zejména, že činnost s.r.o. nemohla být zcela nebo zčásti vykonávána nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření a z jakého důvodu.

Jaká je výše kompenzačního bonusu?

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, ve kterém byly splněny všechny výše uvedené podmínky.

Příslušný zákon o kompenzačním bonusu zároveň předpokládá následující 3 bonusová období:

  1. Prvním bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020.
  2. Druhým bonusovým obdobím je období od 1. května do 8. června 2020.
  3. Třetím bonusovým obdobím je období, které může stanovit vláda nařízením v rámci období od 9. června do 31. srpna 2020, a to pro dny, kdy trvají krizová opatření omezující zcela nebo zčásti výkon samostatné výdělečné činnosti.
Jak o kompenzační bonus požádat?

Formuláře žádosti jsou dostupné zde. Podmínky pro podání žádosti o kompenzační bonus pro společníky s.r.o. jsou totožné jako u kompenzačního bonusu pro OSVČ.

Součástí žádosti opět je čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus.

Žádosti se podávají u místně příslušného správce daně společníka – tedy určeného podle místa (trvalého) pobytu společníka (nikoliv tedy podle sídla s.r.o.). Žádost lze podat stejnou formou, jakou se podává daňové přiznání, nebo pomocí prosté elektronické (foto)kopie vlastnoručně podepsané žádosti zaslané e-mailem na e-mailovou adresu zveřejněnou místně příslušným správcem daně.

Žádost lze podat za obě bonusová období společně (tedy za období od 12. března do 8. června 2020).

O kompenzační bonus je nutné požádat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období (tedy do 7. srpna 2020). Není-li žádost v této lhůtě podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.

 

Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci

Pravidlo, že kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci, je v příslušném zákoně o kompenzačním bonusu obsaženo od počátku jeho platnosti a účinnosti.

Nově se toto pravidlo ode dne účinnosti schválené novely (od 3. 6. 2020) dále administrativně zjednodušuje tím, že se výslovně zakotvuje možnost poskytovatele platebních služeb vyplatit subjektu kompenzačního bonusu (jak společníkovi s.r.o., tak OSVČ) kompenzační bonus na jeho žádost bez ohledu na to, že je proti němu veden výkon rozhodnutí nebo exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb. Provedení výplaty poskytovatel platebních služeb následně pouze oznámí příslušnému orgánu provádějícímu výkon rozhodnutí či exekuci.

 

Pokud si s posouzením Vaší situace nevíte rady anebo si nejste úplně zcela jisti, zda na kompenzační bonus máte nárok, rádi Vám poradíme, a proto se na nás neváhejte kdykoliv obrátit na tel. č. +420 773 582 472 nebo na kastl@akkastl.cz.

Foto: Freepik / freepik