Dnes 6. dubna 2020 ve 12 hodin byl zahájen příjem žádostí v rámci Cíleného Programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“ (zkráceně také jen „Program Antivirus“).

Podstatou Programu Antivirus je částečná kompenzace celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19.

V rámci Programu Antivirus bude stát prostřednictvím Úřadu práce ČR postiženým zaměstnavatelům vyplácet finanční příspěvky na kompenzaci vynaložených mzdových nákladů za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. MPSV zároveň předpokládá prodloužení tohoto období dle současného vývoje nákazy COVID-19 i na květen 2020.

Režimy Programu Antivirus

Příspěvky na mzdy budou poskytovány v následujících 2 režimech:

Režimy Programu Antivirus

V prvé řadě tedy bude vždy nutné individuálně posoudit, u kterých zaměstnanců vzniká překážka v práci, z jakého důvodu a do jakého režimu lze nastalou situaci zařadit. Pokud byste si případně nevěděli rady s tímto posouzením či byste zcela přesně nevěděli, jak Vaši situaci správně smluvně ošetřit, určitě se na nás neváhejte obrátit.

Podmínky pro nárok na kompenzaci
 1. Týká se pouze zaměstnavatelů v soukromé sféře.
 2. Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce.
 3. Zaměstnanec je v pracovním poměru a účastní se nemocenského a důchodového pojištění – nelze tedy žádat o kompenzaci na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce (DPP) či dohod o pracovní činnosti (DPČ).
 4. Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.
 5. Zaměstnanec nesmí být ke dni podání vyúčtování ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď (s výjimkou výpovědi z důvodu porušení pracovních povinností zaměstnancem – podle § 52 písm. g) a h) zákoníku práce).
 6. Zaměstnavatel na daného zaměstnance neobdržel v daném měsíci jiný příspěvek od Úřadu práce ČR ani nečerpal na stejný účel jiné prostředky poskytované z jiného veřejného rozpočtu.
 7. Zaměstnavatel není v likvidaci nebo konkurzním řízení.
 8. Zaměstnavateli nebyla v období 3 let přede dnem podání žádosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce.
Administrace podpory
1. Podání žádosti

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím webových stránek https://antivirus.mpsv.cz/ místně příslušnému pracovišti Úřadu práce ČR dle sídla zaměstnavatele.

Vzhledem k tomu, že veškerá administrace probíhá výhradně elektronicky, musí mít zaměstnavatel zřízenu datovou schránku nebo disponovat uznávaným elektronickým podpisem.

Povinnou součástí žádosti je: (i) doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky; a případně (ii) doklad o zastupování zaměstnavatele (oprávněné osobě), je-li vyřizováním žádosti pověřena třetí osoba.

2. Uzavření dohody

Dohoda se generuje automaticky po vyplnění žádosti a je současně se žádostí aplikací předána ÚP ČR. Takto odeslaná dohoda se považuje za podepsanou ze strany žadatele.

ÚP ČR zkontroluje oprávněnost podepisující osoby, doklad prokazující existenci bankovního účtu, identifikační údaje žadatele a splnění podmínek pro uzavření dohody.

Dohoda se má za uzavřenou, pokud bude podepsaná ÚP ČR a zaslána žadateli zpět datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

3. Vyúčtování náhrad mezd

Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění).

Poté předloží ÚP ČR (prostřednictvím webové aplikace) vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek.

Na každý režim Programu Antivirus žadatel vyplňuje samostatný formulář pro příslušný režim včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se zákoníkem práce.

4. Poskytnutí příspěvku

Po obdržení vyúčtování ÚP ČR u ČSSZ ověří, zda zaměstnanci, na které zaměstnavatel nárokuje příspěvek, jsou skutečně zaměstnanci tohoto zaměstnavatele a v případě, že nebudou zjištěny žádné nesrovnalosti, příspěvek vyplatí na účet zaměstnavatele.

V případě zjištěných nesrovnalostí mezi údaji ve vyúčtování a údaji vedenými ČSSZ vyzve ÚP ČR žadatele k podání vysvětlení, případně doložení dokladů (např. pracovní smlouva, evidence docházky, mzdový list apod.).

5. Kontrolní činnost

Dodržení pracovněprávních předpisů a podmínek pro vyplacení příspěvku bude podléhat plošným kontrolám ze strany příslušných úřadů.

Při kontrole bude zaměstnavatel prokazovat zejména:

 • pracovní smlouvy;
 • vnitřní předpisy upravující překážky v práci, dohody s odborovými organizacemi opravňujícími k výplatě snížené náhrady mzdy v souladu se zákoníkem práce;
 • nařízení karantény zaměstnanci, překážku v práci v důsledku péče o dítě;
 • mzdové listy a evidenci docházky prokazující vznik překážky v práci a vyplacení příslušné náhrady mzdy v souladu se zákoníkem práce;
 • výpisy z účtů prokazující výplatu náhrad mezd zaměstnancům a provedení odvedení odvodů;
 • v případě vzniku prostoje (§ 207 písm. a) zákoníku práce) či částečné nezaměstnanosti (§ 209 zákoníku práce) zaměstnavatel rovněž doloží doklady prokazující vypovězení zakázek, snížení odbytu, omezení dopravy apod., tj. doloží skutečnost, že skutečně vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele.

Níže je uveden přehled vyžadovaných dokladů, které zaměstnavatel doloží v jednotlivých fázích administrace:

Administrace - Program Antivirus

Více informací naleznete pod odkazy níže, případně se na nás určitě neváhejte i v této záležitosti obrátit.

Podrobný manuál pro zaměstnavatele k Programu Antivirus (verze 2)

Porovnání změn manuálu pro zaměstnavatele k Programu Antivirus (verze 2 oproti verzi 1)

Webové stránky Antivirus MPSV

Video návod k podání žádosti – jak správně vyplnit žádost

Video návod k podání vyúčtování mezd – jak správně provést měsířní vyúčtování mezd

Kalkulačka MPSV pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2020

Webové stránky MPSV

10 nejčastějších chyb žadatelů v programu Antivirus

Záznam živého vysílání k programu Antivirus 3. 4. 2020

Cílený Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“ ve znění ze dne 31. 3. 2020

Foto: Freepik / pch.vector