1. Vaše první kroky po dopravní nehodě mají zásadní vliv na další průběh a vyřizování situace týkající se dopravní nehody, proto se v první řadě vždy snažte zachovat klid a rozvahu.

 2. Neprodleně zastavte vozidlo, vypněte motor a zapněte výstražná světla.

 3. Zjistěte stav účastníků nehody. V případě, že došlo ke zranění, poskytněte podle svých schopností první pomoc (její neposkytnutí může být v závislosti na vztahu k nehodě i trestáno jako trestný čin neposkytnutí pomoci, popř. neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku) a současně k zraněné osobě přivolejte zdravotnickou záchrannou službu (telefonní číslo 155).

 4. Oblečte si reflexní vestu a zabezpečte místo nehody tak, aby bylo zamezeno vzniku újmy účastníkům nehody nebo vzniku dalších škod. Vždy zároveň umístěte výstražný trojúhelník. Zejména na dálnici je nutné, aby účastníci nehody neprodleně opustili místo nehody na bezpečné místo (za svodidlo po pravém okraji pozemní komunikace).

 5. Spolupracujte při zjišťování skutkového stavu nehody, řiďte se případnými pokyny dispečerů Integrovaného záchranného systému (IZS) a zdržte se veškerého jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody.

 6. Zdržte se požití alkoholického nápoje a jiné návykové látky po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda jste před jízdou nebo během jízdy požil(a) alkoholický nápoj nebo jinou návykovou látku, a v případě, že jste povinen (povinna) ohlásit nehodu policii (k tomu viz níže), vždy až do doby příjezdu policie.

 7. Postup v případě, že jste povinni oznámit dopravní nehodu policii:
  • Povinnost oznámit dopravní nehodu policii nastává v případě, že při dopravní nehodě dojde k:
   • usmrcení nebo zranění osoby;
   • hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100.000 Kč;
   • hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě (a tedy nejste povinni přivolat policii k dopravní nehodě např. v případě, že dojde ke vzniku škody na služebním vozidle nebo na autě na leasing, nepřevýší-li škoda zřejmě částku 100.000 Kč) nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle;
   • poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace; a nebo
   • nemůžete-li sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
  • Rovněž upozorňujeme, že i v případě, kdy došlo při dopravní nehodě k poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení (např. dopravní značky) nebo životního prostředí, jste rovněž povinni oznámit tuto skutečnost policii.
  • V případech, kdy bude nutné změnit konečné pozice vozidel, zejména bude-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích, vždy nejprve řádně vyznačte konečné postavení vozidel a stopy, a to např. sprejem, křídou, pískem apod. Před odstraněním vozidel si nezapomeňte vytvořit vlastní fotodokumentaci místa dopravní nehody, případně zajistit i svědka.
  • Věnujte zvýšenou pozornost policejnímu protokolu a podepište jej pouze v případě, že souhlasíte s jeho zněním. Nesouhlasíte-li, uveďte pouze své vlastní vyjádření k nehodě či námitky proti postupu policie.

 8. Postup v případě, že nejste povinni oznámit dopravní nehodu policii:
  • Obnovte provoz na pozemních komunikacích. Předtím než se shodnete na odstranění vozidel s ostatními účastníky dopravní nehody, si však vždy pořiďte vlastní fotodokumentaci a nejlépe i videozáznam místa dopravní nehody, a lze jen doporučit zajistit si pro tyto účely i svědka.
  • S dalším účastníkem dopravní nehody sepište společný Záznam o dopravní nehodě (euroformulář) (vyplněný vzor dostupný zde: Záznam o dopravní nehodě – vyplněný vzor MDČR). Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Vždy se zároveň pokuste dále zdokumentovat místo dopravní nehody a rozsah vzniklé škody. Je zapotřebí, aby řádně vyplněný záznam podepsali všichni účastníci dopravní nehody. Záznam však podepište pouze v případě, že souhlasíte s jeho zněním. Nesouhlasíte-li, uveďte pouze své vlastní vyjádření k nehodě. Zároveň Vám doporučujeme, vyžádat si od viníka dopravní nehody vždy písemné prohlášení o zavinění dopravní nehody. Po sepsání společného záznamu zajistěte neprodleně jeho předání pojistiteli. V případě, že jste nezískali údaje o pojistiteli škůdce, doporučujeme Vám obrátit se na Informační středisko České kanceláře pojistitelů (ckp.cz).

 9. Nezapomeňte si řádně poznamenat veškeré údaje identifikující vozidla a účastníky dopravní nehody (řidiče, spolujezdce, svědky), a to zejména SPZ, VIN (17 místní identifikační kód vozidla), značku a typ zúčastněných vozidel, jména, příjmení, bydliště a telefonní čísla jejich řidičů, vlastníků a/nebo provozovatelů a údaje o pojištění – číslo zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele, platnost zelené karty, jakož i jména, příjmení, bydliště a telefonní čísla případných svědků.

 10. Stane-li se Vaše vozidlo v důsledku nehody nepojízdné, využijte asistenční službu. Jako viník dopravní nehody, máte zpravidla nárok na asistenční služby od Vaší pojišťovny (u níž máte sjednáno povinné ručení). Jako poškozený máte nárok na náhradu nákladů asistenční služby, pomoci při řešení dopravní nehody, či odtahu vozidla, které lze uplatnit proti viníku dopravní nehody.

 

Záznam o dopravní nehodě ke stažení:

Záznam o dopravní nehodě (euroformulář) záznam o dopravní nehodě (euroformulář)